6. Zpětná vazba

Chcete nu00e1m sdu011blit vu00e1u0161 nu00e1zor na kurz?

Za tu0159i minutky mu00e1te hotovo a pomu016fu017eete nu00e1m pu0159izpu016fsobit minikurz vau0161im potu0159ebu00e1m.

Stau010du00ed kliknout a vyplnit:

Zu00e1kladnu00ed zpu011btnu00e1 vazba

u00a0

Mu00e1te vyplnu011bnou zu00e1kladnu00ed zpu011btnou vazbu ke kurzu?

Neujde vau0161emu kriticku00e9mu oku u017eu00e1dnu00e1 chyba a ru00e1di vu011bci vylepu0161ujete?

Chcete se podu00edlet na smysluplnu00e9 vu011bci a zu00e1roveu0148 mu00edt pu0159u00edliv obohacenu00ed pro svu016fj profesnu00ed rozvoj?

Chcete se stu00e1t nau0161u00edm spolupracuju00edcu00edm testerem?

Stau010du00ed kliknout a vyplnit:

Detailnu00ed zpu011btnu00e1 vazba pro spolupru00e1ci

u00a0